WEB4
ปีการศึกษา 2561

หากมีปํญหาในการใช้งาน
ระบบรับสมัคร ติดต่อ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.2 โทร 0-2939-8364-5
(เวลา 8.30 - 16.30)

สรุปจำนวนผู้มาสมัครรายวัน
 
สรุปจำนวนผู้มาสมัครรายวัน ประจำปีการศึกษา 2561
(ห้องเรียนพิเศษ)
 
ที่ โรงเรียน จำนวนรับ
คน
จำนวนผู้มาสมัคร รายวัน รวมผู้สมัคร
24 ก.พ. 25 ก.พ. 26 ก.พ. 27 ก.พ. 28 ก.พ.
ชาย หญิง รวม
 สหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก
1 มัธยมวัดหนองจอก 30 6 12 2 - 1 1 - 2 5 1 14 16 30
2 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 66 9 5 1 3 - 1 1 4 - 2 11 15 26
3 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 102 47 39 23 24 2 8 10 11 8 15 90 97 187
4 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 102 55 72 11 25 1 9 11 14 17 16 95 136 231
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 300 117 128 37 52 4 19 22 31 30 34 210 264 474
 สหวิทยาเขตนวลจันทร์
5 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 30 8 9 2 7 - 1 1 - 5 2 16 19 35
6 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 66 11 20 19 14 7 12 10 6 3 7 50 59 109
7 ลาดปลาเค้าพิทยาคม 30 2 20 2 4 1 1 1 4 2 2 8 31 39
8 สตรีวิทยา ๒ 126 105 165 52 65 27 33 23 31 13 29 220 323 543
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 252 126 214 75 90 35 47 35 41 23 40 294 432 726
 สหวิทยาเขตเบญจบูรพา
9 เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ - - - - - - - - - - - - - -
10 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 102 35 37 10 12 5 6 15 12 8 11 73 78 151
11 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 36 1 3 1 2 - 2 1 1 1 - 4 8 12
12 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 132 131 131 86 107 11 17 26 37 22 18 276 310 586
13 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 132 68 83 48 64 7 6 15 17 4 11 142 181 323
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 402 235 254 145 185 23 31 57 67 35 40 495 577 1072
 สหวิทยาเขตรัชโยธิน
14 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ - - - - - - - - - - - - - -
15 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 30 3 10 4 7 1 3 3 4 4 7 15 31 46
16 หอวัง 72 128 121 65 78 20 40 11 45 15 17 239 301 540
17 สารวิทยา 66 34 59 12 28 2 12 7 16 9 15 64 130 194
18 ราชวินิตบางเขน 72 15 16 9 3 - 1 5 6 8 - 37 26 63
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 240 180 206 90 116 23 56 26 71 36 39 355 488 843
 สหวิทยาเขตวังทองหลาง
19 เทพลีลา 30 11 14 2 1 - 4 4 2 1 2 18 23 41
20 มัธยมวัดบึงทองหลาง - - - - - - - - - - - - - -
21 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 144 112 120 125 143 32 26 32 33 14 12 315 334 649
22 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 90 45 45 18 30 3 8 9 7 9 6 84 96 180
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 264 168 179 145 174 35 38 45 42 24 20 417 453 870
 สหวิทยาเขตวิภาวดี
23 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 66 15 16 7 9 1 - 4 6 3 6 30 37 67
24 สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 36 12 18 3 11 1 1 7 4 2 6 25 40 65
25 ดอนเมืองจาตุรจินดา 30 1 2 1 1 - 1 1 - 1 1 4 5 9
26 ฤทธิยะวรรณาลัย 138 128 111 49 58 31 19 20 24 29 22 257 234 491
27 ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 36 4 8 3 8 1 4 1 6 1 3 10 29 39
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 306 160 155 63 87 34 25 33 40 36 38 326 345 671
 สหวิทยาเขตศรีนครินทร์
28 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 96 46 40 19 21 4 6 14 17 4 5 87 89 176
29 พรตพิทยพยัต 36 9 16 8 3 - - 2 2 3 8 22 29 51
30 ราชดำริ 30 4 8 3 4 4 2 - 1 2 4 13 19 32
31 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 96 112 144 83 110 25 44 23 25 22 24 265 347 612
32 ศรีพฤฒา 72 5 10 4 3 - 3 - - 3 6 12 22 34
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 330 176 218 117 141 33 55 39 45 34 47 399 506 905
 สหวิทยาเขตเสรีไทย
33 บางกะปิ 108 25 24 7 15 2 - 3 1 1 4 38 44 82
34 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 72 - 40 - 14 - 4 - 11 - 13 - 82 82
35 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 72 46 25 7 5 9 1 8 2 10 4 80 37 117
36 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 132 118 134 69 79 10 13 19 24 15 22 231 272 503
37 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 36 2 1 - - 1 - 1 1 2 1 6 3 9
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 420 191 224 83 113 22 18 31 39 28 44 355 438 793
 สหวิทยาเขตจตุรวิทย์
38 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 108 - 122 - 91 - 28 - 32 - 13 - 286 286
39 พุทธจักรวิทยา - - - - - - - - - - - - - -
40 สุรศักดิ์มนตรี 72 51 41 14 7 5 5 8 6 4 9 82 68 150
41 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม - - - - - - - - - - - - - -
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 180 51 163 14 98 5 33 8 38 4 22 82 354 436
 สหวิทยาเขตราชนครินทร์
42 นนทรีวิทยา 36 3 4 1 1 1 - - 2 - 1 5 8 13
43 เจ้าพระยาวิทยาคม - - - - - - - - - - - - - -
44 วัดสุทธิวราราม 108 81 - 11 - 8 - 21 - 13 - 134 - 134
45 สตรีศรีสุริโยทัย 102 - 112 - 15 - 5 - 16 - 21 - 169 169
46 ยานนาเวศวิทยาคม - - - - - - - - - - - - - -
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 246 84 116 12 16 9 5 21 18 13 22 139 177 316
 สหวิทยาเขตเบญจสิริ
47 พระโขนงพิทยาลัย 36 7 3 4 3 1 - 3 - 3 2 18 8 26
48 วชิรธรรมสาธิต 36 9 9 4 7 - - 3 4 4 2 20 22 42
49 สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 132 - 56 - 22 - 9 - 16 - 14 - 117 117
50 ปทุมคงคา 36 9 - 4 - - - 3 - 3 - 19 - 19
51 มัธยมวัดธาตุทอง - - - - - - - - - - - - - -
52 สิริรัตนาธร 60 22 22 3 3 1 3 2 7 4 7 32 42 74
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 300 47 90 15 35 2 12 11 27 14 25 89 189 278
  รวมจำนวนในเขตพื้นที่ 3240 1535 1947 796 1107 225 339 328 459 277 371 3161 4223 7384